5 danh ngôn về tình yêu bằng tiếng Hàn

1.사랑에는 한 가지 법칙밖에 없다. 그것은 사랑하는 사람을 행복하게 만드는 것이다. – 스탕달 –
Trong tình yêu chỉ có một nguyên tắc duy nhất. Đó là phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc. – Standhal-

tình yêu
titình yêu

2. 사랑을 줄 아는 사람은 자기의 정열 지배할 줄 아는 사람이다. 이와 반대로 시랑을 할 줄 모르는 사람은 자기의 정열에 지배를 받는 사람이다. – 호라티우스 –
Người biết cách yêu sẽ kiểm soát được đam mê của mình. Ngược lại người không biết yêu sẽ để cho đam mê kiểm soát – Huratius-

Hình ảnh

3. 사랑은 끝없는 신비이다. 그것을 설명할 수 있는 것이 전혀 없기 때문이다. – 타고르-
Tình yêu là điều thần bí vô hạn. Bởi lẽ không có gì có thể giải nghĩa được tình yêu – Tagore-

Hình ảnh

4. 사랑의 비극이란 없다. 사랑이 없는 가운데서만 비극이 있다.
Không có tình yêu nào xuất phát từ bi kịch. Bi kịch chỉ có khi không có tình yêu – Khuyết danh –

Hình ảnh

5. 죽음보다 더 강한 것은 이성이 아니라, 사랑이다. – 토마스 만-
Thứ mạnh hơn cả cái chết không phải là lý trí, mà là tình yêu – Thomas Mann –

Hình ảnh

*Sưu tầm và biên dịch bởi Namu Education

*Nguồn ảnh: past.tell

Xem thêm: