Cảm nhận học viên


Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Đại học Myongji

Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng

Đại học Myongji

Doãn Thị Lan Anh
Doãn Thị Lan Anh

Đại học Soongsil

Lại Lê Tâm Thy
Lại Lê Tâm Thy

Đại học Myongji

Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam

Đại học Myongji

Huỳnh Thị Nhã Tiên
Huỳnh Thị Nhã Tiên

Đại học Myongji

Võ Thị Tường Vi
Võ Thị Tường Vi

Đại học Myongji

Lê Thị Liên
Lê Thị Liên

Đại học Hanyang

Phạm Thị Bảo Ngọc
Phạm Thị Bảo Ngọc

Đại học Myongji

Nguyễn Thị Minh Hằng
Nguyễn Thị Minh Hằng

Đại học Hanyang

Trần Thị Kim Nguyên
Trần Thị Kim Nguyên

Đại học Myongji

Ngô Mỹ Linh
Ngô Mỹ Linh

Đại học Myongji