Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích – 외톨이가 된 박쥐 (Chú dơi cô độc)

외톨이가 된 박쥐

Chú dơi cô độc

옛날에 땅에 사는 동물 나라와 하늘을 나는 새 나라 사이에 싸움이 벌어졌어요.
Ngày xưa, động vật ở mặt đất và chim trên trời có xảy ra mâu thuẫn với nhau.

겁이 많은 박쥐는 동물 나라가 이길 것 같자 날개를 쏙 숨기고 동물의 왕 사자 찾아갔어요.
Chú dơi vô cùng lo sợ giấu đi cánh của mình và tìm đến sư tử.

“사자님. 저는 땅에 사는 쥐처럼 생겼으니 동물 나라 편이에요.”
“ Thưa ngài sư tử, Tôi sống dưới mặt đất và trông giống như chuột nên tôi thuộc phe động vật.”

“오, 그렇구나. 이제부터 박쥐 너는 동물 나라 편이다”
“ Ồ đúng vậy! Từ bây giờ ngươi sẽ thuộc phe động vật của ta!”

얼마후, 동물 나라는 새 나라에 밀리기 시작했어요.
Không lâu sau đó, động vật và chim lại bắt đầu có chiến tranh.

그러자 걱정이 된 박쥐는 슬금슬금 새들의 왕 독수리에게 날아갔어요.
Lúc đó, chú dơi lo sợ đã lẳng lặng bay tới gặp đại bàng vương.

“독수리님, 제 날개를 보세요. 저도 날개가 있으니 새랍니다”
“Thưa ngài đại bàng, xin hãy nhìn cánh của tôi đi. Vì tôi cũng có cánh nên tôi là là chim”

“그래. 앞으로 박쥐 너는 새 나라 편이다 .”
“Đúng vậy. Sau này Dơi nhà ngươi sẽ thuộc phe chim muông.”

동물들과 새들의 싸움은 서로 밀고 밀리며 계속되었어요.
Động vật và chim liên tục đánh nhau.

그럴 때마다 박쥐는 이기는 편에서 싸우는 시늉만 했지요.
Mỗi lúc như vậy chú Dơi giả vờ cãi nhau theo phe đang thắng thế.

그러던 중, 마침내 오랜 싸움이 끝나고 숲 속에 평화가 찾아왔어요.
Cuối cùng, cuộc chiến tranh dài kết thúc và hòa bình đã đến với khu rừng.

“독수리님, 이제부터 동물들과 새들은 한편입니다.”
“Ngài đại bàng, Từ bây giờ động vật và loài chim trở thành một!”

“그래요, 사자님! 우리는 한 가족입니다”
“ Vâng, ngài sư tử! Chúng ta thành một gia đình.”

하지만 그 동안 비겁하게 행동했던 박쥐는 어느 쪽에도 낄 수 없었어요.
Chú dơi giờ đây không thể thuộc về phe nào nữa.

“너같이 비겁한 놈은 다시는 숲 속에 나타나지 마라!”
“ Ngươi nhát gan như ngươi đừng xuất hiện trong rừng nữa!”

사자에게 쫓겨난 박쥐는 그후로 어두운 동굴에서 혼자 살게 되었답니다.
Chú Dơi bị sư tử đuổi đi và từ đó phải sống 1 mình trong hang động tăm tối.